No 313 Gustavian sofa

No 312 Rococo armchair

No 311 Mora clock

No 310 Corner cabinet

No 309 Gustavian Cabinet

No 308 Gustavian stool

No 307 Rococo cabinet.

No 302 Pair of commodes.

No 301. 2 parted commode

No 295 Mora clock

No 294 Mora clock

No 293 Mora clock

No 292 Mora clock

No 288 Blue corner

No 281 Set of 6 Stick back chairs

No 278 Rococo chair

No 275 Baroque cabinet.

No 272 Pair of tables

No 270 Pedestal table

No 249 Clock cabinet

No 244 Commode

No 243 2 door cabinet

No 211 Secretaire

no 98 Gustavian buffet